Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Ανακοίνωση εκλογής της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συγκρότησης αυτής σε σώμα και ορισμού του Προέδρου της

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 22-6-2022, εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η νέα 3μελης Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο από τα οποία τουλάχιστον θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται ότι θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22-6-2026. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα, και εξέλεξε Πρόεδρο από τα μέλη της, κατά την από 22/6/2022 συνεδρίαση της, ως ακολούθως:

 1)         Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2)         Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3)         Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου