Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η νέα 3μελης Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 1ης Ιουνίου 2021 και ορίστηκε ως ανεξάρτητη επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 44  παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 1/6/2021 απόφασή της, ως ακολούθως:

1) Ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3) Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος του Αναστασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 1/6/2025.