Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Ανακοίνωση συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμού του Προέδρου της

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η νέα 3μελης Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ης Ιουνίου 2022 και ορίστηκε ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή κατά την έννοια του άρθρου 44  παρ. 1(α)(αβ) Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από δύο ανεξάρτητα τρίτα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα, και εξέλεξε Πρόεδρο από τα μέλη της, κατά την από 22/6/2022 συνεδρίαση της, ως ακολούθως:

 1)         Ο κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

2)         Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

3)         Ο κ. Κωνσταντίνος Κοντοχριστόπουλος του Αναστασίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητος τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 H θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τις 22/6/2026.