Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Ανακοίνωση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22ης Ιουνίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με την από 22/6/2022 απόφασή του, ως ακολούθως:

1)         Ο κ. Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος

2)         Η κα Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή του Σπύρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

3)         Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

4)         Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

5)         Ο κ. Gianluca Fabbri του Bruno, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

6)         Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7)         Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη,  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 22/6/2026, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.