Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2019 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

  • 23 Απριλίου 2019:  Ανακοίνωση και Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( www.helex.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας ( www.loulismills.gr).
  • 14 Ιουνίου 2019:  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

Στην περίπτωση που η Εταιρεία αποφασίσει αλλαγή των παραπάνω ημερομηνιών ή /και αποφασισθεί διανομή μερίσματος ή  οιασδήποτε άλλης χρηματικής διανομής  από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.