Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μύλοι Λούλη

Πολιτική Απορρήτου Υποψηφίου

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ.

Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο της αίτησής σας για να εργαστείτε μαζί μας, θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες -συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων- που έχετε υποβάλει σε εμάς:

  • Μέσω του βιογραφικού σας (και covering letter)
  • Μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα μας
  • Κατά τη διάρκεια συνέντευξης

Συλλογή προσωπικών δεδομένων. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα υποψηφίων είτε απευθείας από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω εταιρειών ευρέσεως εργασίας.

Δεν αποσκοπούμε στη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (όπως δεδομένα υγείας) ή δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

[Κατ’ εξαίρεση, υπάρχει η περίπτωση να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα υγείας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης ή στοιχεία υγείας ή ασθενείας. Θα χρησιμοποιήσουμε τυχόν τέτοια δεδομένα για να εξετάσουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε σε ειδικές προσαρμογές κατά τη διαδικασία πρόσληψης, για παράδειγμα αν πρέπει να γίνουν προσαρμογές κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης.]

  1. Σκοπός και νομιμότητα επεξεργασίας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς για να αξιολογήσουμε τις ικανότητες, δεξιότητες και καταλληλόλητα για τη θέση για την οποία υποβάλατε την αίτησή σας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τη διαδικασία πρόσληψης και για να διατηρούμε αρχεία για τις διαδικασίες πρόσληψης.  

  2. Έχουμε έννομο συμφέρον να αποφασίσουμε αν θα σας επιλέξουμε για τη θέση εργασίας, δεδομένου ότι θα ήταν προς όφελος των δραστηριοτήτων μας να επιλέξουμε κάποιον για τη θέση εργασίας. Χρειαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για να αποφασίσουμε αν θα συνάψουμε σύμβαση εργασίας μαζί σας.

Πρόσβαση στα δεδομένα. Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τρίτους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και με άλλες εταιρείες το ομίλου. Όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και οι εταιρείες του ομίλου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις πολιτικές μας.

Διαβίβαση των δεδομένων. Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς δεν διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ.

Ασφάλεια των δεδομένων. Έχουμε λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση, αλλοίωση ή κοινοποίηση και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους εργαζομένους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά.

Επιπρόσθετες πληροφορίες. Αν δεν προσκομίσετε, όταν σας ζητηθεί, επιπρόσθετες πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για εμάς προκειμένου να αξιολογήσουμε την αίτησή σας, όπως αντίγραφα πιστοποιήσεων ή προηγούμενης εργασίας, δεν θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην εξέταση της αίτησής σας.

Διατήρηση. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για δύο (2) έτη από την λήψη αυτών.    

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και για τα δικαιώματά σας, μπορείτε να διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδας μας.