Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Εφαρμογής my Loulis app

Σας καλωσορίζουμε στην myLoulis.

Η Loulis Food Ingredients Α.Ε. (εφεξής «Loulis Food Ingredients») μέσω του παρόντος ενημερώνει τον χρήστη για τον σκοπό λειτουργίας της εφαρμογής myLoulis καθώς και για τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Σκοπός του παρόντος είναι να παρασχεθεί στον επισκέπτη/χρήστη η απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι») που διέπουν την χρήση της εφαρμογής myLoulis (εφεξής η «Εφαρμογή»), τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση τους.

Σκοπός της Εφαρμογής, ιδιοκτησίας της εταιρείας Loulis Food Ingredients, είναι η πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες καθώς και η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται κατωτέρω. Κάθε επισκέπτης (εφεξής ο «χρήστης») οφείλει να μελετήσει επιμελώς τους εν λόγω όρους προτού προβεί σε χρήση οποιαδήποτε υπηρεσίας της Εφαρμογής, και σε περίπτωση που διαφωνεί με αυτούς οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών συνιστά η πλήρης αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων μέσω της επιλογής του αντίστοιχου tickbox από τον εκάστοτε χρήστη.

  1. Διαδικασία εγγραφής

Η Εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, επαγγελματίες στο χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής να υποβάλλουν τις παραγγελίες τους προς την Loulis Food Ingredients και να ενημερώνονται μέσω αυτής για την εξέλιξή της και το χρόνο παράδοσής της. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες πρέπει να «κατεβάσουν» (κάνουν download) στη συσκευή που χρησιμοποιούν την Εφαρμογή. Στη συνέχεια εφόσον ο επαγγελματίας είναι ήδη πελάτης της Loulis Food Ingredients, συμπληρώνει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης (password), τον οποίο μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια για να συνδεθεί στην Εφαρμογή. Εφόσον, ο επαγγελματίας δεν είναι ήδη πελάτης της Loulis Food Ingredients, θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής, συμπληρώνοντας την επωνυμία της επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου που συμπληρώνει τη φόρμα εγγραφής, ΑΦΜ της επιχείρησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί από την Loulis Food Ingredients ότι μπορεί να συμπληρώσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα λαμβάνει έναν κωδικό πρόσβασης (password), τον οποίο μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια για να συνδεθεί στην Εφαρμογή.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο της  Εφαρμογής αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Loulis Food Ingredients και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί ή γενικά να διακινηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή της. Στο περιεχόμενο αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, εμπορικά σήματα, γραφικά, εικόνες, γραφιστικές απεικονίσεις, φωτογραφίες, αποσπάσματα ήχου, παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π.

Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, διάθεση, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιασδήποτε πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει αποκτηθεί από την Εφαρμογή. Επιπρόσθετα, τυχόν ονόματα, λογότυπα, εμπορικές ονομασίες και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή, αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της Loulis Food Ingredients ή άλλων συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, προστατεύονται δε από τις σχετικές ευρωπαϊκές και ελληνικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι δυνατή η προβολή και η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην Εφαρμογή για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση υλικών στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της τροποποίησης, αναπαραγωγής, διανομής, αναδημοσίευσης, προβολής ή μετάδοσης του περιεχομένου της Εφαρμογής, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Loulis Food Ingredients.

H Loulis Food Ingredients διατηρεί κάθε δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την προάσπιση του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που διαθέτει.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου της παρούσας Εφαρμογής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

  1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης υποχρεούται να μην παραβαίνει και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής εφαρμοστέας νομοθεσίας. Επίσης, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την παρούσα Εφαρμογή για να δημοσιεύσει και να μεταδώσει ή διαθέσει με άλλους τρόπους περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή να εκφράσει μέσω αυτού εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει ακριβείς, ορθές και ενημερωμένες πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία και την υπηρεσία που προσφέρει. Οφείλει, επιπλέον, να ενημερώνει άμεσα την Loulis Food Ingredients σε περίπτωση αλλαγής αυτών με σκοπό τη συνεχή επικαιροποίησή τους.

Κάθε χρήστης αναγνωρίζει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε υποβολή περιεχομένου μέσω της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της γνησιότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τέτοιου υλικού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή, αποστολή, διανομή ή διαφορετικά η δημοσίευση μέσω της Εφαρμογής οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο αποτελεί συκοφαντία, δυσφήμιση, προσβολή, απειλή, παραβίαση των δικαιωμάτων προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων ή συνιστά κατάχρηση, παράνομη πράξη, παρότρυνση εκτέλεσης οποιουδήποτε αδικήματος ή αντιβαίνει στα χρηστά/συναλλακτικά ήθη.

Περαιτέρω, ο χρήστης οφείλει να μην ενεργεί με τρόπο κακόπιστο, παραπλανητικό, ή να έρχεται σε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε τρόπο με λοιπούς χρήστες της Εφαρμογής καθώς και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία και να διατηρεί αξιόπιστες, ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ανωτέρω οδηγίες καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που η Loulis Food Ingredients εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων του χρήστη, ο τελευταίος οφείλει να την αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου.

  1. Δήλωση και Περιορισμός Ευθύνης

Η Loulis Food Ingredients καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Εφαρμογής, να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου οι χρήστες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Loulis Food Ingredients δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της Εφαρμογής πληροφοριών. Ο εκάστοτε χρήστης χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτή με δική του πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη και έχοντας πλήρη επίγνωση των παραπάνω, τα οποία αποδέχεται στο σύνολό τους. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και απαλλάξει την Loulis Food Ingredients και τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες καθώς και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε απαίτηση τρίτων, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας ή με αφορμή την τυχόν υπαίτια παράνομη ή αντισυμβατική χρήση της Εφαρμογής από αυτόν ή από την υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του οποιουδήποτε εκ των παρόντων όρων χρήσης.

Η Loulis Food Ingredients δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στην Εφαρμογή θα είναι διαρκείς και χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η Εφαρμογή ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Η Loulis Food Ingredients δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από κυβερνο-επίθεση, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το λογισμικό ή τα δεδομένα των χρηστών λόγω της χρήσης της Εφαρμογής ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

  1. Φόρμα επικοινωνίας και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας που υποβάλλεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι απολύτως εμπιστευτικό. Η συλλογή των στοιχείων παρέχει στην Loulis Food Ingredients αποκλειστικά τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη της Εφαρμογής για την αποστολή της παραγγελία του. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας συλλέγονται και προστατεύονται σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Loulis Food Ingredients, που είναι αναρτημένη στο αντίστοιχο πεδίο της Εφαρμογής. Η Loulis Food Ingredients αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Εφαρμογής. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των χρηστών είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στο αντίστοιχο πεδίο της Εφαρμογής.

  1. Διαδικτυακοί Τόποι Τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι χρήστες είναι δυνατόν να μεταβούν μέσω της Εφαρμογής σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η Loulis Food Ingredients σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στο πλαίσιο εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

  1. Λοιπές Διατάξεις

Η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της Loulis Food Ingredients. να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να επιφέρει αποδυνάμωση των ανωτέρω δικαιωμάτων, τα οποία δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο κατά την εύλογη κρίση της Loulis Food Ingredients.

Άπαντες οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Δύνανται δε, να τροποποιηθούν εγγράφως.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτής θα παραμείνουν ως έχουν. Οι παρόντες όροι συνιστούν το σύνολο της μεταξύ μας συμφωνίας σχετικά με κάθε χρήση από μέρους σας της Εφαρμογής.

  1. Τροποποίηση Όρων

Η Loulis Food Ingredients διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ολικά ή μερικά τους όρους χρήσης της Εφαρμογής ανά πάσα στιγμή - όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο - χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά για να ενημερώνεται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Κάθε χρήστης οφείλει και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά τους παρόντες όρους χρήσης για τυχόν αλλαγές και επικαιροποιήσεις. Όποια τροποποίηση θα ισχύει άμεσα από τη γνωστοποίησή της, η οποία ενδεικτικά συντελείται μέσω της ανάρτησης των νέων όρων στο σχετικό πεδίο της Εφαρμογής.