Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φροντίζουμε για το Περιβάλλον

Περιβάλλον

  • Έργα μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
  • Έργα προστασίας & αναβάθμισης περιβάλλοντος
  • Μηδενικά απόβλητα οποιασδήποτε μορφής λόγω ανακύκλωσης
  • Συνεχείς εκπαιδεύσεις με ασκήσεις του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα
  • Εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου αντιρρυπαντικής προστασίας θαλάσσης
  • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Η Μύλοι Λούλη Α.Ε. μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Η μέριμνα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης και βασικό στοιχείο διοίκησης, που δεσμεύεται να σχεδιάζει και να λειτουργεί με στόχο να επιτυγχάνει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις λαμβάνοντας υπ’ όψη τις βέλτιστες οικονομοτεχνικές επιλογές και την απαρέγκλιτη τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας. Το σύστημα περιλαμβάνει :

  • Την συνεχή παρακολούθηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο φυσικό περιβάλλον και την λήψη προληπτικών μέτρων  για την μείωση των επιπτώσεων αυτών
  • Τον σχεδιασμό κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων  και έκτακτων περιστατικών που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά την λειτουργία της επιχείρησης
  • Την οριοθέτηση μετρήσιμων στόχων και αντίστοιχων προγραμμάτων για την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.
  • Την τακτική επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – προσωπικό, προμηθευτές, συνεργάτες, τοπική κοινωνία, επιχειρήσεις με ίδιο, συναφές ή συμπληρωματικό αντικείμενο -  για περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με σκοπό την αξιολόγηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων και την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η διοίκηση φροντίζει για τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να καταστεί μοχλός για την σταθερή λειτουργία και αποτελεσματικότητα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείριση, το οποίο παρακολουθεί και ανασκοπεί τακτικά με στόχο την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Κεντρικά στοιχεία στην περιβαλλοντική διαχείριση της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ» είναι η ορθολογική διαχείριση Α΄ και λοιπών υλών, η συστηματική ανακύκλωση των αποβλήτων και απορριμμάτων καθώς και η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Όραμα των ανθρώπων μας είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος και η αναγνώριση της ως πρωτοπόρα στην αειφόρο ανάπτυξη.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                       Σούρπη, Μάιος 2018

D

Νικόλαος Λούλης